Riksrevisjonens undersøkelse om realisering av nytteeffekter fra IT-prosjekter i trygdeetaten

Dokument nr. 3:2 (2005-2006), Innst. S. nr. 81 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 07.02.2006 Innst. S. nr. 81 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse om realisering av nytteeffekter fra IT-prosjekter i trygdeetaten. Undersøkelsen viser blant annet at det er vesentlige svakheter ved mål- og resultatstyringen på IT-området i trygdeetaten. De undersøkte IT-prosjektene i trygdeetaten hadde ambisiøse mål for hvor mye som skulle spares, men målene var lite realistiske. Komiteen sier blant annet i sin innstilling at den finner det bekymringsfullt at effektiviseringsgevinstene i noen av prosjektene ikke er realisert. Komiteen sier videre at den har merket seg at departementet vil ta hensyn til Riksrevisjonens bermerkninger og viser til at det allerede er tatt initiativ overfor Rikstrygdeverket. Stortinget har vedtatt at Dokument nr. 3:2 (2005-2006) - Riksrevisjonens undersøkelse om realisering av nytteeffekter fra IT-prosjekter i trygdeetaten - vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.02.2006

   Behandlet i Stortinget: 02.03.2006