Riksrevisjonens undersøkelse av tjenester fra laboratorie- og røntgenvirksomheter

Dokument nr. 3:3 (2005-2006), Innst. S. nr. 82 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 07.02.2006 Innst. S. nr. 82 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av tjenester fra laboratorie- og røntgenvirksomheter. I undersøkelsen stilles det spørsmål ved om de samlede ressursene til laboratorie- og røntgentjenester utnyttes effektivt. I komiteens innstilling uttrykkes det blant annet bekymring for enkelte av de forhold som rapporten avdekker. Komiteen ber Helse- og omsorgsdepartementet forsikre seg om at tiltak som er iverksatt, fungerer etter hensikten og på den måten imøtegår Riksrevisjonens kritikk. Stortinget har vedtatt at Dokument nr. 3:3 (2005-2006) - Riksrevisjonens undersøkelse tjenester fra laboratorie- og røntgenvirksomheter - vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.02.2006

   Behandlet i Stortinget: 02.03.2006