Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar 2005 til 30. juni 2005

Innst. S. nr. 86 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 07.02.2006 Innst. S. nr. 86 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar - 30. juni 2005. Stortinget har vedtatt at statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar - 30. juni 2005 vedkommende statsministerens kontor, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og politidepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Moderniseringsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet, Utdannings- og forskningsdepartementet, Utenriksdepartementet utenrikssaker og utviklingssaker - vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.02.2006

   Behandlet i Stortinget: 02.03.2006