Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 854/2005/EF om skiping av eit fleirårig fellesskapsprogram om fremjing av sikrare bruk av Internett og ny direktekopla teknologi (Sikrare Internett pluss)

St.prp. nr. 5 (2005-2006), Innst. S. nr. 134 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 27.04.2006 Innst. S. nr. 134 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Norge deltar i EU-program for sikrere Internett i perioden 2006-2008. Formålet med programmet er å fremme sikrere bruk av Internett og nye former for direktekoblet teknologi, spesielt for barn, og å bekjempe ulovlig og skadelig innhold og innhold som er uønsket av forbrukeren. Programmet viderefører langt på vei den tidligere handlingsplanen. Nytt i programmet er blant annet at det omfatter uønsket innhold, såkalt spam. Kostnadene for Norge vil utgjøre om lag 5,6 mill. kroner over tre år.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.04.2006

   Behandlet i Stortinget: 02.05.2006