Lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd og lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering

Ot.prp. nr. 22 (2005-2006), Innst. O. nr. 8 (2005-2006), beslutning. O. nr. 15 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 01.12.2005 Innst. O. nr. 8 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har med vekslende flertall vedtatt endringer i folketrygdloven og i lønnspliktloven knyttet til budsjettforslaget for 2006. Endringene gjelder: - rett til behovsprøvd barnetillegg for mottaker av tidsbegrenset uførestønad - ferietillegg i dagpengeordningen - rett til graderte pleiepenger til foreldre med omsorg for pleietrengende barn - rett til attføringspenger når attføringssak avsluttes og mottaker av helsemessige årsaker vurderes for andre trygdeytelser - utvidelse av arbeidsgivers lønnspliktperiode ved permittering Stortingets vedtak er i tråd med Regjeringens forslag, bortsett fra at Regjeringen ønsket at lengden på arbeidsgivers lønnsplikt skulle reguleres ved forskrift. Stortinget vedtok ikke dette endringsforslaget av folketrygdloven og lønnspliktloven. De enkelte lovendringene trer i kraft på ulike tidspunkter fra 1. januar til 1. juli 2006.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2005

   Behandlet i Odelstinget: 08.12.2005

   Behandlet i Lagtinget: 15.12.2005