Lov om opphevelse av lov 17. juni 2005 nr. 103 om statens embets- og tjenestemenn mv.

Ot.prp. nr. 25 (2005-2006), Innst. O. nr. 22 (2005-2006), beslutning. O. nr. 34 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2005 Innst. O. nr. 22 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har, med regjeringspartienes stemmer, vedtatt å oppheve lov 17. juni 2005 nr. 103 om statens embets- og tjenestemenn, som skulle ha trådt i kraft 1. januar 2006. Dette medfører at tjenestemannsloven fra 1983 fortsatt skal gjelde. Dette betyr bl.a. at ventelønnsordningen fortsatt vil bestå. Som følge av at ny arbeidsmiljølov trer i kraft 1. januar 2006, er det gjort visse tekniske endringer i tjenestemannsloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2005

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.2005

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.2005