Odelstinget - Møte torsdag den 15. desember 2005 kl. 14.17

Dato: 15.12.2005

Dokumenter: (Innst. O. nr. 15 (2005-2006), jf. Ot.prp. nr. 28 (2005-2006))

Sak nr. 4

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om endringer i folketrygdloven og pasientrettighetsloven (regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut)

Talere

Votering i sak nr. 4

Sonja Irene Sjøli (H) [18:44:32]: Det var egentlig ikke lagt opp til noen debatt i denne saken, men jeg er sent i ettermiddag blitt gjort kjent med et brev, datert 13. desember, som er sendt fra Helse- og omsorgsdepartementet til Norsk Fysioterapeutforbund, Rikstrygdeverket, Norsk Kiropraktorforening og Den norske lægeforening om foreleggelse av forskriftsendring som følge av Ot.prp. nr. 28, som vi nå behandler, med svarfrist kl. 15 i ettermiddag.

Det er to ting jeg reagerer på. For det første: Det brevet som er sendt ut, er ikke i overensstemmelse med innholdet i innstillingen fra komiteen, og det er i strid med innholdet i proposisjonen. I proposisjonen står det:

«Departementet vil i forskrift definere hva benevnelsen manuellterapeut innebærer.»

Og videre:

«Departementet vil i forskrift også presisere krav om dokumentasjon av nødvendig kompetanse i differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser og utdanning i radiologi for manuellterapeut …»

I brevet som er sendt ut, står det:

«Departementet ser det som hensiktsmessig at nærmere bestemmelser om de kravene som skal stilles for å utføre de funksjoner som reguleres av de nye lov- og forskriftsbestemmelser samt definisjonen av manuellterapeut ikke gjøres i forskrift men fastsettes i egen ekspedisjon fra departementet.»

Jeg reagerer også på at det er bedt om en tilbakemelding til departementet før vi har gjort noe vedtak her i Stortinget. Det hadde for så vidt vært forståelig hvis innholdet hadde vært i samsvar med komiteens innstilling. Men det er det altså ikke. Jeg regner med at departementet har vært kjent med komiteens innstilling noen dager. Derfor er det enda mer underlig. Det jeg ber om, er å få klarhet i dette. Jeg vil gjerne at statsråden bekrefter at det er stortingsdokumentet som gjelder i denne saken, og at det som vil bli lagt til grunn for det videre forskriftsarbeidet, er det vedtak som vil bli gjort på bakgrunn av en enstemmig komiteinnstilling, og at det er en forskrift som blir utarbeidet og ikke at det fastsettes i en «egen ekspedisjon», hva nå det måtte bety.

Statsråd Sylvia Brustad [18:47:23]: Jeg kan bekrefte at det selvfølgelig er Stortingets dokumenter og innstilling som gjelder. Det vedtaket som blir gjort her i kveld – som er en bred tilslutning til Regjeringens forslag, noe jeg er glad for – skal selvfølgelig bli fulgt opp på riktig måte. Når vedtaket er gjort, blir det laget en forskrift, slik det også er lagt opp til, som også går til Kongen i statsråd.

Presidenten: Fleire har ikkje bedt om ordet til sak nr. 4.

(Votering, sjå side 79)

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde rådd Odelstinget til å gjere slikt vedtak til

lov

om endringer i folketrygdloven og pasientrettighetsloven (regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut)

I

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) gjøres følgende endringer:

§ 5-5 andre ledd andre punktum skal lyde:

Det er et vilkår for rett til stønad for undersøkelser og behandling ved private røntgeninstitutter at det foreligger rekvisisjon fra lege, tannlege, kiropraktor eller manuellterapeut.

§ 5-8 tredje ledd skal lyde:

Det er et vilkår for rett til stønad at medlemmet er henvist fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut. Kravet til henvisning gjelder ikke ved undersøkelse og behandling hos manuellterapeut. Behandlingen må være av vesentlig betydning for medlemmets sykdom og funksjonsevne.

§ 5-9 første ledd skal lyde:

Trygden yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos kiropraktor.

Andre ledd første punktum oppheves. Nåværende andre punktum blir første punktum.

§ 8-7 nytt niende ledd skal lyde:

Departementet kan gi forskrifter om unntak fra vilkåret om legeerklæring i første ledd for et begrenset tidsrom når arbeidsuførheten dokumenteres med erklæring fra annet helsepersonell.

II

I lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) gjøres følgende endring:

§ 2-2 andre ledd fjerde punktum skal lyde:

Henvisende instans skal også underrettes.

III

Ikrafttredelse

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Votering:Tilrådinga frå komiteen blei samrøystes vedteken.

Presidenten: Det blir votert over overskrifta til lova og lova i det heile.

Votering:Overskrifta til lova og lova i det heile blei samrøystes vedtekne.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli sendt Lagtinget.