Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre IT-infrastruktur

Dokument nr. 3:4 (2005-2006), Innst. S. nr. 85 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 07.02.2006 Innst. S. nr. 85 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre IT-infrastruktur. Riksrevisjonens undersøkelse viser at myndighetenes arbeid preges av mange aktører og uklare ansvarsforhold. Riksrevisjonen understreker betydningen av at berørte departementer i større grad samordner arbeidet. Komiteen uttaler blant annet at den deler Riksrevisjonens bekymring for hvilke konsekvenser manglende ansvarsavklaring vil kunne få i en krisesituasjon. Komiteen understreker behovet for en klar ansvarsplassering og en helthetlig tilnærming til sikkerhetsproblematikken og forutsetter at Regjeringen i løpet av 2006 kommer tilbake med en redegjørelse til Stortinget for arbeidet med å avklare de overordnede ansvarforholdene mellom departementene. Stortinget har vedtatt at Dokument nr. 3:4 (2005-2006) - Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre IT-infrastruktur - vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.02.2006

   Behandlet i Stortinget: 02.03.2006