Endring av Stortingets vedtak 24. november 2005 om avgifter på drikkevareemballasje for budsjettåret 2006

Budsjett-innst. S. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006), jf. St.prp. nr. 34 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 15.12.2005 Budsjett-innst. S. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vedtatt endringer i Stortingets vedtak 24. november 2005 om avgifter på drikkevareemballasje for budsjettåret 2006, slik at dette er i tråd med de av Stortinget vedtatte bevilgninger for 2006.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 20.12.2005