Lov om europeiske samvirkeforetak ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven)

Ot.prp. nr. 60 (2005-2006), Innst. O. nr. 58 (2005-2006), beslutning. O. nr. 63 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 01.06.2006 Innst. O. nr. 58 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt ny lov om europeiske samvirkeforetak. Det europeiske samvirkeforetaket vil være en ny selskapsform i norsk rett.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2006

   Behandlet i Odelstinget: 07.06.2006

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.2006