Lov om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond

Ot.prp. nr. 56 (2005-2006), Innst. O. nr. 50 (2005-2006), beslutning. O. nr. 70 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2006 Innst. O. nr. 50 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har opphevet lovbestemmelsen om å inflasjonssikre grunnkapitalen i Opplysningsvesenets fond. Regjeringspartiene stemte for vedtaket.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2006

   Behandlet i Odelstinget: 08.06.2006

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.2006