Lov om endringar i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram

Ot.prp. nr. 72 (2005-2006), Innst. O. nr. 15 (2006-2007), beslutning. O. nr. 47 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 16.11.2006 Innst. O. nr. 15 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Endringene i film- og videogramloven er gjennomført for å bringe loven i samsvar med den nye § 100 om ytringsfrihet i Grunnloven. De vedtatte endringene innebærer blant annet at forhåndskontrollen bare skal være obligatorisk for film eller videogrammer som skal vises for personer under 18 år. Dette innebærer at den såkalte "voksensensuren" er opphevet. Stortingets flertall, regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti har vedtatt en ny bestemmelse i loven som slår fast at det fortsatt skal være straffbart å vise filmer eller videogrammer som "krenkjar sømd."

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2006

   Behandlet i Odelstinget: 15.12.2006

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.2006