Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 65/2005 av 29. april 2005 om innlemming i EØS-avtala av direktiv om marknader for finansielle instrument (verdipapirmarknadsdirektivet)

St.prp. nr. 40 (2005-2006), Innst. S. nr. 109 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 16.03.2006 Innst. S. nr. 109 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 65/2005 av 29. april 2005 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv om markeder for finansielle instrumenter (verdipapirmarknadsdirektivet). Regjeringens forslag ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.03.2006

   Behandlet i Stortinget: 04.04.2006