Lov om endringer i straffeloven 1902 (straff for å utnytte eller forlede noen til å tigge mv.)

Ot.prp. nr. 50 (2005-2006), Innst. O. nr. 61 (2005-2006), beslutning. O. nr. 61 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 01.06.2006 Innst. O. nr. 61 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endring av straffeloven 1902 § 224 om menneskehandel, slik at det å utnytte eller forlede noen til tigging uttrykkelig rammes av bestemmelsen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2006

   Behandlet i Odelstinget: 07.06.2006

   Behandlet i Lagtinget: 13.06.2006