Lov om endring i lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann (endring av nasjonalitets- og bostedskravet)

Ot.prp. nr. 99 (2005-2006), Innst. O. nr. 25 (2006-2007), beslutning. O. nr. 36 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2006 Innst. O. nr. 25 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har enstemmig vedtatt endringer i fiskeriforbudsloven. Endringen innebærer at det ikke lenger stilles nasjonalitetskrav til mannskap på norske fiskefartøy.Derimot opprettholdes kravet om bosted i Norge. Minst halvparten av mannskapet , lottfiskere og fartøyfører må være bosatt i kystkommune eller nabokommune til kystkommune. For fartøyfører bosatt annet sted i Norge, i øvrig EØS-område eller i deler av Norden som ikke er omfattet av EØS gis adgang til å dispensere fra bostedskravet

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2006

   Behandlet i Odelstinget: 05.12.2006

   Behandlet i Lagtinget: 13.12.2006