Lov om endringer i lov om avgift på omsetning av billedkunst m.m.

Ot.prp. nr. 101 (2005-2006), Innst. O. nr. 14 (2006-2007), beslutning. O. nr. 40 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 16.11.2006 Innst. O. nr. 14 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i kunstavgiftloven for å bringe loven i harmoni med reglene om følgerett som Stortinget har vedtatt i forbindelse med behandlingen av Ot.prp. nr. 88 (2005-2006) om endringer i åndsverkloven. Endringene i kunstavgiftloven innebærer en utvidelse av avgiftsgrunnlaget til å omfatte flere typer kunstverk, da sælig kunsthåndverk og fotografiske verk. I tillegg kommer en økning av selve avgiften, slik at den kommer på nivå med den alminnelige satsen for følgerettsvederlaget, dvs. 5 prosent for den del av salgssummen som ikke overstiger 50 000 euro. Vedtaket ble fattet mot Fremskrittspartiets stemmer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2006

   Behandlet i Odelstinget: 13.12.2006

   Behandlet i Lagtinget: 19.12.2006