Endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2007

Budsjett-innst. S. nr. 6 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 4 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2006 Budsjett-innst. S. nr. 6 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet budsjettinnstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2007 vedrørende rammeområde 21 (eksportgarantier mv.), rammeområde 22 (finansadministrasjon), enkelte tema under Finansdepartementet, enkelte garantier under Finansdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet, statsbudsjettets 90-poster (lånetransaksjoner), kapitlene som gjelder overføring til eller fra Statens pensjonsfond - Utland og fullmakt til å ta opp statslån mv. Innstillingen ble vedtatt i samsvar med Regjeringens forslag, med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2006