Lov om endringer i domstolloven mv. (valg og uttaking av lekdommere)

Ot.prp. nr. 22 (2006-2007), Innst. O. nr. 54 (2006-2007), beslutning. O. nr. 74 (2006-2007) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 17.04.2007 Innst. O. nr. 54 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i reglene om valg og uttaking av lekdommere i domstolsloven kapittel 4 og 5. Formålet med lovendringene er blant annet å gjøre utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere mer representative og gi mer oversiktlige regler om valg og uttaking.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.04.2007

   Behandlet i Odelstinget: 25.05.2007

   Behandlet i Lagtinget: 31.05.2007