Sosialtjenesteloven

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 17.10.2007 Innst. O. nr. 2 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover. Det etableres et nytt kvalifiseringsprogram med en standardisert inntektssikring (kvalifiseringsstønad) for personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og med ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold i folketrygden. NAV-kontorene skal ivareta kommunenes oppgaver.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.10.2007

   Behandlet i Odelstinget: 18.10.2007

   Behandlet i Lagtinget: 23.10.2007