Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2007

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2007 Innst. S. nr. 230 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om Revidert nasjonalbudsjett 2007, stortingsproposisjonen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2007, samt odelstingsproposisjonen om lovendringer knyttet til dette. I forhold til Regjeringens forslag i St.prp. nr. 69 (2006-2007), har Stortinget vedtatt endringer som følge av at rådgivningstjenesten for videregående opplæring spesielt rettet mot ungdsomstrinnet er flyttet fra rammetilskuddet til kommunene til rammetilskuddet for fylkeskommunene, og til kvalitetsutvikling i grunnopplæringen. For øvrig er Regjeringens forslag vedtatt uten endringer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2007