Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2007

St.prp. nr. 69 (2006-2007), Innst. S. nr. 230 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2007 Innst. S. nr. 230 (2006-2007)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om Revidert nasjonalbudsjett 2007, stortingsproposisjonen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2007, samt odelstingsproposisjonen om lovendringer knyttet til dette. I forhold til Regjeringens forslag i St.prp. nr. 69 (2006-2007), har Stortinget vedtatt endringer som følge av at rådgivningstjenesten for videregående opplæring spesielt rettet mot ungdsomstrinnet er flyttet fra rammetilskuddet til kommunene til rammetilskuddet for fylkeskommunene, og til kvalitetsutvikling i grunnopplæringen. For øvrig er Regjeringens forslag vedtatt uten endringer.

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

      Vedtak og henstillinger

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 08.06.2007

      Behandlet i Stortinget: 15.06.2007