Lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

Ot.prp. nr. 63 (2006-2007), Innst. O. nr. 90 (2006-2007), beslutning. O. nr. 106 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2007 Innst. O. nr. 90 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer av luftfartsloven vedrørende regler for bruk av, adgang til og ferdsel på landingsplasser, samt kontroll av personer, gods mv. på landingsplasser. Videre er vedtatt et nytt ledd i loven som har til formål å utvide EUs indre marked på luftfartsområdet til også å gjelde for visse stater utenfor EU/EØS. Derigjennom fremmes like konkurransevilkår og et høynet sikkerhetsnivå på et område som favner utover EU/EØS-statene. Loven trer i kraft straks.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2007

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.2007

   Behandlet i Lagtinget: 15.06.2007