Rettferdsvederlag frå statskassa (Om Stortinget si rettferdsvederlagsordning, arbeidet i rettferdsvederlagsutvala m.m.)

St.prp. nr. 65 (2006-2007), Innst. S. nr. 262 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 07.06.2007 Innst. S. nr. 262 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandla proposisjonen om Stortinget si rettferdsvederlagsordning. I proposisjonen blir det gitt ei orientering om ordninga og ei utgreiing om arbeidet i rettferdsvederlagsutvala. Stortinget har vedtatt at fem søkjarar blir gitt rettsferdsvederlag på over kr 200 000.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2007