Utbygging og finansiering av rv 17 Tverlandet - Godøystraumen og rv 80 Røvika - Strømsnes i Bodø og Fauske kommunar i Nordland (Vegpakke Salten fase I)

St.prp. nr. 61 (2006-2007), Innst. S. nr. 244 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2007 Innst. S. nr. 244 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedteke framlegg frå Regjeringa om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak som inngår i utbygginga av vegsystemet i Saltenregionen i Nordland, kalla vegpakke Salten fase 1. Saltenpakka omfattar dei to prosjekta rv 80 Røvika-Strømsnes i Fauske kommune og rv 17 Tverrlandet-Godøystraumen i Bodø kommune, og vidare to mindre tiltak på rv 80. Kostnadsoverslaget for prosjekta og tiltaka er samla 551 mill. kroner. Den statlege delen av finansieringa er rekna til 240 mill. kroner. Det er lagt opp til ettersskotsinnkreving av bompengar i 15 år.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2007