Endringer i straffeprosessloven mv

Ot.prp. nr. 11 (2007-2008), Innst. O. nr. 27 (2007-2008), beslutning. O. nr. 42 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 29.01.2008 Innst. O. nr. 27 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i straffeprosessloven for å styrke fornærmedes og etterlattes stilling i straffesaker. Endringene innebærer blant annet at fornærmede og etterlatte får bedre mulighet til å bli hørt, får mer informasjon og får rett til bistandsadvokat i større grad enn tidligere. Ofre for vold i nære relasjoner får rett til bistandsadvokat og ordningen utvides også til å gjelde før anmeldelse inngis.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.01.2008

   Behandlet i Odelstinget: 07.02.2008

   Behandlet i Lagtinget: 28.02.2008