Endringer i vegtrafikkloven

Ot.prp. nr. 17 (2007-2008), Innst. O. nr. 28 (2007-2008), beslutning. O. nr. 47 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.02.2008 Innst. O. nr. 28 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har sluttet seg til forslag fra Regjeringen om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innenfor vegtransport mv. Formålet er å bidra til å sikre like konkurransevilkår mellom vegtransportformene i EØS-området, og å bedre trafikksikkerheten og arbeidsvilkårene i næringen ved å innføre nye regler om kjøretider, pauser og hviletider for førere av kjøretøyer i gods- og persontransport på veg.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.02.2008

   Behandlet i Odelstinget: 04.03.2008

   Behandlet i Lagtinget: 13.03.2008