Grensekontroll

St.prp. nr. 25 (2007-2008), Innst. S. nr. 124 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 05.02.2008 Innst. S. nr. 124 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling om samtykke til godtakelse av forordning (EF) nr. 863/2007 om opprettelse av beredskapsteam for grensekontroll. Dette innbærer en videreutvikling av Schengen-regelverket. Hensikten med forordningen er å etablere en ordning med beredskapsteam for grensekontroll, som etter anmodning kan rykke ut på midlertidig basis til en medlemsstat som opplever et akutt og ekstraordinært press på yttergrensen. Stortingets vedtak om samtykke var enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2008

   Behandlet i Stortinget: 07.02.2008