Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2006

Dokument nr. 1 (2007-2008), Innst. S. nr. 172 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 11.03.2008 Innst. S. nr. 172 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2006. Dokument nr. 1 (2007-2008) inneholder Rikrevisjonens merknader til departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettene for 2006. Dokumentet har også merknader til statsrådenes forvaltning av statens interesser i hel- og deleide statlige selskaper. Komiteen har i sin innstilling særlig påpekt at den ser alvorlig på det store antall brudd på anskaffelsesregelverket. Komiteen anmoder om at alt gjøres for å sikre at regelverket etterleves, og ber Regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med en egen sak om håndtering av regelverket for offentlige innkjøp. Stortinget har vedtatt at Dokument nr. 1 (2006-2007) vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.03.2008

   Behandlet i Stortinget: 01.04.2008