Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2006

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 172 (2007-2008)
  • Kildedok: Dokument nr. 1 (2007-2008)
  • Dato: 11.03.2008
  • Utgiver: Kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 100

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 11. mars 2008

Lodve Solholm

leder og ordf. for

Statsministerens kontor og Fiskeri- og kystdepartementet

Lars Peder Brekk

Berit Brørby

Øystein Djupedal

ordf. for Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet

ordf. for Barne- og likestillingsdeparte­mentet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet

ordf. for Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet

Per-Kristian Foss

Carl I. Hagen

Svein Roald Hansen

ordf. for Kultur- og kirkedepartementet og Olje- og energidepartementet

ordf. for Finansdepartementet og Miljøverndepartementet

ordf. for Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Forsvarsdepartemente

Ola T. Lånke

Ivar Skulstad

ordf. for Justis- og politidepartementet og Utenriksdepartementet, utenrikssaker og utviklingssake

ordf. for Kommunal- og regional­departementet og Kunnskapsdepartementet