Folketrygdloven mv.

Ot.prp. nr. 12 (2007-2008), Innst. O. nr. 20 (2007-2008), beslutning. O. nr. 30 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 29.11.2007 Innst. O. nr. 20 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt følgende endringer i folketrygdloven som er knyttet til budsjettforslaget for 2008: - ventetiden før dagpenger kan ytes reduseres fra fire til tre dager - alderspensjon til pensjonister mellom 67 og 68 år skal ikke lenger inntektsprøves. Det er i tillegg foretatt en oppretting i folketrygdloven § 3-26 tredje ledd bokstav e, og en oppretting i lov om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven § 14-13. Ikrafttredelse: Med unntak av folketrygdloven §§ 4-9, 19-4 og 19-6 som trer i kraft 1. januar 2008, trer de andre i kraft straks.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2007

   Behandlet i Odelstinget: 06.12.2007

   Behandlet i Lagtinget: 13.12.2007