Kriterium for knutepunktstatus

St.meld. nr. 10 (2007-2008), Innst. S. nr. 168 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 06.03.2008 Innst. S. nr. 168 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet melding om knutepunktinstitusjonene. Meldingen vedlegges protokollen. Formålet med meldingen er å gi knutepunktbegrepet et fornyet innhold ved å presisere det samfunnsoppdraget og kulturansvaret som følger av status som knutepunkt. Meldingen fremhever også hvilke kriterier som særlig legges vekt på som grunnlag for vurdering og evaluering av knutepunktene. Stortingets flertall, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, har gitt sin tilslutning til de synspunkter som fremgår av meldingen, herunder hvilke kriterier som er særlig viktige ved vurderingen av knutepunktene. På enkelte punkter står en samlet komite bak innstillingen, men et mindretall som består av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har fremmet flere særmerknader og forslag vedrørende kriteriene for knutepunktene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.2008

   Behandlet i Stortinget: 14.03.2008