Riksrevisjonens undersøkelse av Justisdepartementets samordningsansvar for samfunnssikkerhet

Dokument nr. 3:4 (2007-2008), Innst. S. nr. 226 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 29.04.2008 Innst. S. nr. 226 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll -og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Justisdepartementets samordningsansvar for samfunnssikkerhet. Komiteen mente i likhet med Riksrevisjonen at det kan stilles spørsmål ved om Justisdepartementet i kraft av sitt samordningsansvar i større grad bør følge opp at departementene gjennomfører nødvendig arbeid på området. Komiteen viste videre til at det ville bli fremmet en stortingsmelding om samfunnssikkerhet våren 2008 og la til grunn at de forhold Riksrevisjonen har påpekt vil bli nærmere omtalt i meldingen. Stortinget har vedtatt at saken vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2008

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2008