Eksportfinans ASA

St.prp. nr. 33 (2007-2008), Innst. S. nr. 151 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 28.02.2008 Innst. S. nr. 151 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å gi nærings-og departementet fullmakt til å delta proratarisk i en eller flere kapitalforhøyelser i Eksportfinans ASA i 2008 på de vilkår som er redegjort for i proposisjonen. Den statlige deltagelsen skal skje innenfor en ramme på 250 000 000 kroner og slik at statens eierandel på 15 % forblir uendret.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.02.2008

   Behandlet i Stortinget: 03.03.2008