Forbud mot diskriminering

Ot.prp. nr. 44 (2007-2008), Innst. O. nr. 68 (2007-2008), beslutning. O. nr. 90 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 03.06.2008 Innst. O. nr. 68 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har behandlet ny lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes. Loven gjelder fra den tiden Kongen bestemmer. Kongen kan sette iverk de enkelte bestemmelser til ulik tid.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2008

   Behandlet i Odelstinget: 10.06.2008

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2008