Unionsborgere

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 06.05.2008 Innst. S. nr. 231 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig sluttet seg til Regjeringens tilrådning om å godkjenne EØS-komiteens beslutning nr. 158/2007 av 7. desember 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/38/EF. Direktivet regulerer retten til fri bevegelighet for EØS-borgere og deres familiemedlemmer, og samler og erstatter tidligere forordninger og direktiver på området..

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.2008

   Behandlet i Stortinget: 23.05.2008