Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetsutøvelse for reduksjon av NOx-utslipp

Dokument nr. 3:9 (2007-2008), Innst. S. nr. 293 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2008 Innst. S. nr. 293 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetsutøvelse for reduksjon av NOx-utslipp. Komiteen viser til at undersøkelsen konkluderer med at det er lite sannsynlig at Norge vil oppfylle forpliktelsen i Gøteborgprotokollen innen 2010. Komiteen er derfor enig i Riksrevisjonens kritiske spørsmål om Miljøverndepartementet har ivaretatt sitt overordnede ansvar for at Norge kan innfri sine NOx-forpliktelser på en hensiktsmessig måte. Komiteen viser til at det etter fremleggelsen av Riksrevisjonens rapport er etablert et NOx-fond for næringslivet og har grunn til å tro at denne ordningen vil virke positivt på reduksjonen av utslipp. Komiteens flertall ser frem til at Regjeringen høsten 2008 legger fram nye framskrivninger av NOx-utslippene og at Riksrevisjonen følger saken videre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2008

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2008