Vik-brevet i Kommunal- og regionaldepartementet ("Terra-saken")

Dokument nr. 3:11 (2007-2008), Innst. S. nr. 78 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2008 Innst. S. nr. 78 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling om Riksrevisjonens undersøkelse av behandling og oppfølging av Vik-brevet i Kommunal- og regionaldepartementet ("Terra-saken"). Riksrevisjonen konstaterer at departementet er enig i at saken burde ha vært drøftet på et høyere nivå i departementet. Undersøkelsen viser at oppfølgingen av Vik-brevet burde ha vært satt i gang mye tidligere. Komiteen uttaler at det er kritikkverdig at departementet ikke fulgte opp varselet om en gjennomgang av regelverket før i 2007 og har merket seg at det nå er etablert et system for forløpende registrering av saker som krever videre oppfølging. Komiteen finner det sterkt kritikkverdig at kommunen ikke ble infomert om de nye vurderingene som ga en annen konklusjon enn gjennomgangen i 2002. Komiteen støtter Riksrevisjonen i at den burde ha fått selvstendig tilgang til saksarkivet i departementet i forbindelse med undersøkelsen og forutsetter at innsynsretten praktiseres i tråd med Stortingets forutsetninger.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2008