Straffeloven, terrorhandlinger

Ot.prp. nr. 79 (2007-2008), Innst. O. nr. 15 (2008-2009), beslutning. O. nr. 39 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2008 Innst. O. nr. 15 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt en endring i straffeloven 1902 for å kriminalisere oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger. En tilsvarende bestemmelse i straffeloven 2005 er allerede vedtatt. Formålet med endringen er å gjøre det mulig for Norge så snart som mulig å ratifisere Europarådskonvensjonen av 16. mai 2005 om forebygging av terrorisme. I tillegg har Odelstinget vedtatt en endring i politiloven for å klargjøre at forebygging og skjult etterforskning av dette straffebudet hører under ansvarsområdet til Politets sikkerhetstjeneste.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2008

   Behandlet i Odelstinget: 03.12.2008

   Behandlet i Lagtinget: 09.12.2008