Lov om Husbanken

Ot.prp. nr. 6 (2008-2009), Innst. O. nr. 53 (2008-2009), beslutning. O. nr. 69 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 26.02.2009 Innst. O. nr. 53 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt ny lov om Husbanken mot stemmene til representantene fra FrP, H, KrF og V. Den nye loven innebærer at Husbanken skal være et statlig forvaltningsorgan. De politiske oppgavene som er lagt til Husbanken er de samme som før. Dagens hovedstyre erstattes med regionale råd, utnevnt av departementet. Husbanken skal fortsatt finansieres ved bevilgninger over statsbudsjettet og ved lån fra staten.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.02.2009

   Behandlet i Odelstinget: 17.03.2009

   Behandlet i Lagtinget: 24.03.2009