Endringer i folketrygdloven

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 18.12.2008 Innst. O. nr. 35 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (tilbakekreving etter feilutbetalinger, tiltak mot trygdemisbruk, renter og erstatning i trygdesaker). Endringene tar sikte på å gjøre det enklere å hindre og avsløre trygdemisbruk, samt å effektivisere tilbakekrevingen av feilutbetalinger fra folketrygden. Det innføres renter til stønadsmottakerne ved etterbetaling når Arbeids- og velferdsetaten har gjort feil, samt regler om forholdet mellom etterbetalingsreglene i folketrygden og erstatningsretten.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.12.2008

   Behandlet i Odelstinget: 08.01.2009

   Behandlet i Lagtinget: 13.01.2009