Tjenester i det indre marked (tjenestedirektivet)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt først for arbeids- og sosialkomiteen, deretter for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 02.04.2009 Innst. S. nr. 196 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall har, mot stemmene til SV og Sp, gitt sitt samtykke til deltagelse i beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/123/EF om tjenester i det indre marked (tjenestedirektivet). Et forslag fra Kristelig Folkeparti om: "å leggja fram spørsmålet om tenestedirektivet for ny handsaming i Stortinget, dersom det skulle visa seg at LOs fire krav til direktivet ikkje vert oppfylt" ble oversendt Regjeringen uten realitetsvotering.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.04.2009

   Behandlet i Stortinget: 23.04.2009