Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for justiskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 11.06.2009 Innst. O. nr. 130 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt lov om kommunal krisesentertilbud. Lovfesting av krisesentertilbudet støttes av et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet støtter forslaget om at de øremerkede tilskuddene skal avløses av rammefinansiering når krisesentertilbudet blir lovfestet som kommunalt ansvar. Flertallet går inn for en overgangsordning som innebærer at de øremerkede tilskudd innlemmes i rammefinansieringen ett år etter at loven har trådt i kraft.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 15.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 18.06.2009