Endringer i lov om Norges Bank og pengevesenet mv.

Ot.prp. nr. 58 (2008-2009), Innst. O. nr. 93 (2008-2009), beslutning. O. nr. 123 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2009 Innst. O. nr. 93 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget og Lagtinget har i tråd med Regjeringens forslag vedtatt endringer i sentralbankloven om ny regnskaps- og revisjonsordning mv. for Norges Bank. Et forslag fra Fremskrittspartiet og Venstre om at Riksrevisjonen overtar revisjonen av Norges Bank fikk ikke tilslutning fra flertallet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2009