Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Ot.prp. nr. 52 (2008-2009), Innst. O. nr. 100 (2008-2009), beslutning. O. nr. 105 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 04.06.2009 Innst. O. nr. 100 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Regjeringens forslag til lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), er vedtatt. Loven vil avløse naturvernloven og deler av lakse- og innlandsfiskloven og viltloven. Naturmangfoldloven skal legge til rette for et helhetlig, langsiktig og forpliktende juridisk grunnlag for bærekraftig bruk og vern av naturens mangfold. Loven er en oppfølging av biomangfoldkonvensjonen, som er den sentrale konvensjonen for bærekraftig bruk og vern av naturens mangfold. Det ble fremsatt en rekke forslag til endringer i Regjeringens lovutkast, men disse fikk ikke støtte fra regjeringspartiene, og ble således ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 09.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2009