Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og i visse andre lover

Ot.prp. nr. 41, innst. O. nr. 45, besl. O. nr. 45 for 1993-94, beslutning. O. nr. 45 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 19.05.1994 Innst. O. nr. 45 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1994

   Behandlet i Odelstinget: 24.05.1994

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1994