Lov om endringer i straffeprosessloven m.v.

Ot.prp. nr. 33, innst. O. nr. 39, besl. O. nr. 55 for 1993-94, beslutning. O. nr. 55 (1993-94)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.05.1994 Innst. O. nr. 39 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.1994

   Behandlet i Odelstinget: 03.06.1994

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1994