Lov om endringer i lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg

Ot.prp. nr. 99 (2008-2009), Innst. O. nr. 129 (2008-2009), beslutning. O. nr. 147 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2009 Innst. O. nr. 129 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endring av satsene som følge av at G-beløpet i folketrygden er endret.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 15.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 18.06.2009