Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 09.03.2010 Innst. 182 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008. Riksrevisjonen har særlig undersøkt verdsettelse av finansielle instrumenter og utlån av verdipapirer i Statens pensjonsfond utland. Kontroll- og konstitusjonskomiteen sier i sin innstilling at det er kritikkverdig at det ikke har foreligget overordnede retningslinjer for SPUs utlån av verdipapirer. Det pågår nå et arbeid med utarbeidelse av retningslinjer. Komiteen gir også uttrykk for at det er viktig at regelverket for belåning av verdipapirer i fondet sikrer sporbarhet og legger til grunn at utarbeidelse av nye regler tar høyde for dette. Komiteen uttaler videre at den forutsetter at arbeidet med å sikre kvaliteten på SPUs regnskap gis høy prioritet, for som komiteen sier: "SPU er det norske fellesskapets største finansielle aktivum og skal etter Stortingets forutsetning sikte mot å være verdens best forvaltede fond og med best praksis i alle deler av forvaltningen."

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.03.2010

   Behandlet i Stortinget: 18.03.2010