Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde ( EØS), m.v.

Ot.prp. nr. 79 for 1991-92, innst. O. nr. 14, besl. O. nr. 10 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 23.10.1992 Innst. O. nr. 14 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.10.1992

   Behandlet i Odelstinget: 12.11.1992

   Behandlet i Lagtinget: 16.11.1992