Lov om endringar i lov av 1. mars 1985 nr. 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg ( valgloven) ( bruk av edb i valgoppgjør)

Ot.prp. nr. 93 for 1991-92, innst. O. nr. 57, besl. O. nr. 69 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 01.02.1993 Innst. O. nr. 57 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.02.1993

   Behandlet i Odelstinget: 11.02.1993

   Behandlet i Lagtinget: 16.02.1993