Endring i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS)

Prop. 94 L (2009-2010), Innst. 310 L (2009-2010), Lovvedtak 61 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 03.06.2010 Innst. 310 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en endring i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS), slik at tollmyndighetene gis rett til direkte søk i SIS på lik linje med politiet når de utfører grensekontroll og annen kontroll.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 14.06.2010